Билетите за домакинството на Витоша ще се продават в деня на мача

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) е домакин на Витоша (Бистрица) в 13-тия кръг на Първа професионална лига. “Черно-белите” приемат “тигрите” в събота (27.10) от 12:30 на Лаута. Главен съдия ще бъде Драгомир Драганов.

Билетите за срещата ще се продават в деня на мача. Касите на стадиона отварят в 10:00. За централната трибуна билетите са по 12 лв., за “Спортклуб” – 7 лв, a за “Бесика” – 5 лв. Деца до 13 години ще могат да дойдат на срещата безплатно, но с придружител и попълнена декларация.

Всеки, който желае да посети този мач, трябва задължително да си носи личната карта. Тя ще бъде поискана от органите на реда преди влизане на стадиона.

Деца до 16 години могат да влизат само с:
• родител
• настойник
• попечител
• друго лице, което полага грижи
• придружител

и със следната попълнена декларация:

 

Декларация

Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)
адрес по л. к.: ……………………………………. …………………………,
дата на раждане: ………………………………………………………..
Декларирам, че съм:
• родител,
• настойник,
• попечител,
• друго лице, което полага грижи,
• придружител – пълнолетно дееспособно лице,
и като такъв нося пълна отговорност за детето:
………………………………………………………………………………….. ,
(име, презиме, фамилия)
дата на раждане: ………………………………………………………..
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.
Организаторът на спортното мероприятие е задължен да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
гр. ……………… Декларатор: ………………..
дата …../…./…… г.“

 

 

Един родител/настойник/попечител не може да придружава повече от три деца.

С цел да се улеснят привържениците, на всеки вход на стадиона ще има напечатани декларации.

 

 

Съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия:

„Чл. 13. (1) Ръководителят по сигурността и безопасността на спортното мероприятие организира пропускането на привържениците на различните отбори през различни входове на спортния обект, като осъществява контрол за:
1. правото на достъп;
2. недопускане влизането на лица и внасянето на забранени предмети и вещества по чл. 20 и 21;
3. недопускане на лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.
(2) На територията на спортната зона не се допускат:
1. лица, които отказват да бъдат проверени;
2. лица без лична карта;
3. лица, които отказват да изпълняват създадения ред и условия за влизане и пребиваване в спортния обект;
4. лица, в които се открият предмети и вещества, чието внасяне на територията на спортната зона и спортния обект е забранено;
5. лица, употребили алкохол или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества, както и такива във видимо неадекватно или агресивно състояние, неможещи да контролират поведението си;
6. малолетни лица, които не са придружени от родител, настойник или друго лице, което полага грижи за детето, или от лице с педагогическо образование, в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации;
7. непълнолетни лица до 16 години, които не са придружени от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или от пълнолетен дееспособен придружител, когато спортното мероприятие завършва след 22 часа;
8. лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина;
9. лица, които извършват нарушения по чл. 20 и 21.
(3) В случаите на придружаване на малолетно или непълнолетно лице до 16 години съгласието на родителя, настойника, попечителя, другото лице, което полага грижи за детето, и на придружителя се удостоверява с декларация по образец съгласно приложението.
(4) Едно пълнолетно дееспособно лице може да бъде придружител на не повече от три деца до 16 години, освен в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации и в случаите, в които е родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за децата.
(5) При установяване на обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 може да се използват технически средства, за което се съставя протокол.“