ПФК Локомотив Пловдив с предложение към професионалните клубове

Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив изпрати днес официално предложение към всички професионални футболни клубове в България. Ето какво гласи то:

Уважаеми колеги от професионалните футболни клубове,

С настоящото писмо бихме искали да обърнем внимание на следното предложение, което отправяме към органите на изпълнителната власт – с цел обезпечаване възможността за получаване на данъчни облекчения на спомоществователите на спорта, като в това число влизат и спортни бази, подготовка и провеждане на спортни събития. Предлагаме да адресираме предложението директно до Министерство на младежта и спорта, Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на финансите и като отворено писмо през медиите.

С оглед на изложеното Ви молим в кратък период от време и работен порядък за
обратна връзка от Вас и критичен преглед на подготвеното по-долу предложение,
което да изпратим през следващите работни дни, а именно:

В последните години наблюдаваме сериозен упадък в българския спорт, включително и във футбола, като причините за това са много, но особено се откроява силното подценяване на спортната подготовка на подрастващите, която би могла да води
след себе си до по-добро здравословно състояние на цялото общество и в частност
за развитието на спорта. Предвид ниските доходи на голяма част от населението
на България и недостатъчното финансиране на спортните клубове, една голяма
група талантливи деца остават извън спортните центрове без възможност за
развитие на способностите и талантите им.

Липсата на финансиране, от друга страна, води и до изхабяване на спортните
съоръжения, а от там и до не добра подготовка на професионалните спортисти.
В следствие на изложеното считаме, че е налице спешна необходимост от
изграждане на спортно-технически бази и съоръжения, както поради
материалното и морално изхабяване на съществуващите такива, така и поради
острия им недостиг – обстоятелства, водещи до упадък в българския спорт.

В търсене на възможности за осигуряване на финансиране, предлагаме иницииране
на промени в данъчното законодателство, като същите да предоставят
възможност за ползване на данъчни облекчения за лицата, предоставили парични
средства, които представляват дарения с конкретна цел:
– целево отпуснати за изграждане на спортна инфраструктура;
– за организиране на мероприятия свързани със спортната подготовка и
провеждане на спортни събития.

Спортните клубове функционират като търговски дружества,
регистрирани по реда на Търговския закон. В това си качество, същите не могат да
се възползват от данъчните облекчения, предвидени за юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани в обществена полза. Спортните клубове
стопанисват спортните съоръжения в страната и освен основата си търговска
дейност, предоставят и услуги, които не носят добавена стойност – достъп до
спортни мероприятия на учащи, поддръжка на спортна инфраструктура и други.

С цел оптимизиране на дейностите по поддържане и изграждане на нови
съоръжения за спорт, мероприятия и обучения, повишаващи спортната
подготовка на спортистите и в търсене на възможности за финансиране на тези
дейности, считаме за необходимо да бъде инициирана промяна в ЗКПО, която да
даде възможност на спортните клубове да се възползват от данъчни облекчения
по аналогия на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена
полза. За постигане на посочената цел, предлагаме за дарителите на търговските
дружества, чиято дейност е свързана с развитието на спорта, да бъдат приети
данъчни облекчения в размери и при спазване на следните ограничения:

За данъчни цели да се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер
между 30% до 50% от положителния счетоводен финансов резултат
(счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на
спортни клубове, за дейностите по изграждане а спортна инфраструктура и
организиране на мероприятия свързани със спортната подготовка. Дарителят
следва да представя доказателствени документи за наредените преводи, за
основанието за което са наредени и за разходваните пари от целевото дарение –
фактури, касови книги, приемно – предавателни протоколи, описи, декларации,
снимков материал и други документи, които могат да се приемат за
доказателство за извършените разходи.

Считаме, че горното предложение ще даде работещо решение за един от най –
наболелите проблеми в съвременното ни общество, като в същото време
средствата, които ще бъдат нужни за неговото разрешаване, ние не искаме да
бъдат осигурени от държавния бюджет, а да бъдат поставени в зависимост от
желанието за съдействие от страна на бизнеса, за което обаче са необходими
законодателни инициативи за въвеждане на данъчни облекчения за стимул за
развитието на спорта у нас на едно съвременно ниво. Държим да отбележим, че
приемането на едно подобно на направеното от нас предложение би дало бързо и
забележимо отражение на почти всеки един пълнолетен българин, който се
интересува, било от професионалния спорт в страната, любителските спортни
инициативи или детския спорт, който е толкова изостанал през последните
десетилетия в страната.

Надяваме се, че предложението ни ще бъде разгледано обстойно, прието от
ресорните ведомства – Министерство на младежта и спорта, Министерство на
икономиката и индустрията и Министерство на финансите, а след одобрението му на
работно ниво, същото ще бъде внесено като законодателна инициатива за гласуване в Народното събрание на Република България.

При необходимост от допълнително обсъждане на направеното от наша страна
предложение за развитие на спорта като цяло и на материалните спортни бази,
оставаме на разположение.

С уважение,
Професионалните футболни клубове в Рeпублика България